Zoey

11. října 2010 v 19:59 | Neferet |  Žiaci
Meno na škole noci:
Zoey

Vek:
13

Mail:
 

V. hodina

11. října 2010 v 14:23 | Neferet |  Zdravoveda
Človek a jeho zdravie

Zdravie a choroba
Existuje viacero definícií, oficiálnou definíciou podľa WHO je: zdravie je stav úplnej fyzickej, psychickej a sociálnej pohody a nie iba neprítomnosti ochorenia alebo poruchy funkcie.
S pojmom zdravie súvisí úzko pojem choroba : je to medicínsky termín ktorým sa označuje porucha telesných a duševných funkcií vyúsťujúca do zníženej výkonnosti či skrátenia dĺžky života.

Prevencia ochorení : je neoddeliteľnou súčasťou zdravotníctva, zahŕňa opatrenia, cieľom ktorých je predchádzať zhoršeniu zdravia, vzniku choroby a trvalých následkov, prípadne smrti.
- Primárna prevencia : zahŕňa opatrenia zamerané na zabránenie ochorenia ( napr. očkovanie)
- Sekundárna prevencia : sa uplatňuje až pri ochorení , jej úlohou je čo najrýchlejšie zastavenie alebo úplné vylúčenie chorobného procesu.
- Následná (terciálna) prevencia :
sa začína
v sekundárnej prevencii, keď sa ochorenie nedalo zvládnuť bez následkov, jej cieľom je zabrániť vzniku následkov, poruchy zdravia alebo ich zmenšiť a navrátiť postihnutých do aktívneho života spoločnosti (napr. rehabilitácia , kúpele)

Význam zdravia pre jedinca a spoločnosť
Zdravie má pre jedinca obrovský význam čo vyplýva aj z definície zdravia. Zdravý človek sa cíti vo fyzickej, psychickej a sociálnej pohode, dokáže pracovať, tvoriť a uspokojovať svoje potreby.
Rovnako zdravie má veľký význam aj pre spoločnosť, preto že v zdravej spoločnosti sa môže vyvíjať zdravý jedinec a zdraví jedinci tvoria zdravú spoločnosť.

Úlohou spoločnosti je : upevňovať a udržiavať zdravie jednotlivcov. Zákon Národnej Rady SR o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s jej
poskytovaním presne definuje úlohy štátu a vymedzuje okruh spôsobilosti v účasti statovských organizácií a profesionálnych združení pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Spoločnosť : sa stará o zdravie ľudu prostredníctvom štátu a neštátnych organizácií ako sú napr.
Zdravotné poisťovne, rôzne kontá, nadácie, ochranné spolky SČK, zväz invalidov ...
Je potrebné zdôrazniť: sám zákon nemôže nahradiť aktívny prístup jednotlivca k svojmu zdraviu.
Je chybné myslieť si, že iba zdravotní pracovníci a spoločnosť majú povinnosť starať sa o zdravie jednotlivca, to má byť predovšetkým záujem každého z nás.
V súvislosti s ochranou upevňovania zdravia vzniká po 2 sv. vojne organizácia, ktorá tieto úlohy plní v celosvetovom meradle - ide o svetovú zdravotnú organizáciu WHO, vzniká 7.4.1948
New Yorku.
Na Slovensku bol v tomto zmysle koncipovaný Národný program podpory zdravia NPPZ, ktorý schválila v r. 1991 vláda SR.
Z neho sa neskôr ďalšie : zdravie pre všetkých do r. 2000, zdravie v 21 stor.

Všeobecné príznaky ochorení

Príznaky ktoré sa viažu na pocity chorého, sú subjektívne. Objektívne príznaky nezávisia od pocitov chorého a zdravotnícki pracovníci ich môžu zistiť pri vyšetrení alebo pozorovaní chorého, ako prejav poruchy funkcie organizmu.
Príznaky sú nešpecifické: mnohoznačné, napr. únava, nechuť do jedla.
Príznaky  špecifické : charakteristické pre určité ochorenie. Sú takzvané hlavné, na základe ktorých možno chorobu diagnostikovať.
Syndróm: je označenie pre skupinu subjektívnych príznakov, ktoré charakterizujú určitý chorobný stav.

Subjektívne príznaky :
- Bolesť :
je subjektívny príznak . Je účelná, ak je varovným signálom, ktorý ak prekročí znesiteľnú mieru a dlho trvá, už je vyslovene škodlivá . Pri bolesti si všímame jej intenzitu, charakter, lokalizáciu a šírenie, časovú závislosť, podnety ktoré ju vyvolávajú, zhoršujú alebo zmierňujú.
- Únava: je subjektívny príznak prejavujúci sa ako pocit zníženej fyzickej a psychickej výkonnosti. Príznaky únavy sa môžu prejaviť slabosťou, zvýšenou psychickou dráždivosťou, nespokojnosťou a pod.
- Nechuť do jedla : je spojená s mnohými chorobami. Faktormi, ktoré majú vplyv na nechutenstvo, môžu byť stres, nevhodne upravená strava, ako aj porucha čuchového a chuťového zmyslu.
- Smäd : je pocit, ktorý vyvoláva potrebu piť. Existuje aj nadmerný smäd, ktorý núti chorého prijímať tekutiny bez ohľadu na potreby organizmu, naopak u starých ľudí sa zjavuje útlm alebo strata pocitu smädu, preto i nich musíme kontrolovať príjem tekutín a ponúkať im nápoje.
- Hlad : je nepríjemný pocit, ktorý núti človeka prijať potravu bez výberu jedla.
- Poruchy spánku (nespavosť) : je príznak, ktorý obťažuje jedinca. Pri nespavosti a budení sa zo spánku treba pátrať po príčine a poruchu spánku špecifikovať (prečo chorý nemôže zaspať, spánok je plytký, opakované
prebúdzanie sa v noci, veľmi krátky spánok, chorý sa skoro zobudí a už nezaspí)
- Nevoľnosť : je nepríjemný pocit spojený a nutkaním na vracanie, tlakom v nadbruší a zvýšeným slinením.
- Búchanie srdca: Zdravý človek nevníma činnosť svojho srdca, nepociťuje úder srdcového hrotu, prípadne len za určitých okolností (napr. pri strach, radosti) Búchanie srdca je zvyčajne príznakom porúch srdcového rytmu, chorého treba vyšetriť (EKG vyšetrenie)- Závrat : je pocit chorého, že sa točí okolie alebo on sám, závrat môže byť spojený s nevoľnosťou, vracaním, potením až kolapsovým stavom.
- Svrbenie : je nepríjemný pocit, ktorý dráždi na škrabanie, znáša sa horšie ako bolesť. Vyskytuje sa pri kožných chorobách, chorobách pečene a žlčových ciest, cukrovke, zlyhaní obličiek.
- Záha : je nepríjemný pocit v nadbruší vyžarujúci pozdĺž pažeráka až do krku. Má charakter tlaku. Často býva príčinou nadmerné množstvo žalúdočnej kyseliny.


Objektívne príznaky:
Tieto príznaky sa prejavujú nezávisle od pocitov, ktoré môžu zistiť zdravotnícky pracovníci.

Poruchy vedomia:

- Somnolencia . sa prejavuje ako zvýšená ospalosť.
- Sopor : je hlbšia porucha vedomia, pri ktorej možno chorého prebrať silnejšími podnetmi.
- Kóma : je stav bezvedomia, z ktorého nemožno prebrať chorého ani bolestivým podnetmi.
- Mdloba, synkopa, kolaps: krátkodobá strata vedomia (následkom nedokrvenia mozgu) .
- Delírium (blúzniaci stav) sa prejavuje nepokojom a halucináciami. (následkom horúčkovitého stavu)

Poloha chorého: závisí od celkového stavu a charakteru ochorenia
- Aktívna poloha: je taká, ktorú chorý na posteli zaujal sám.
- Pasívna poloha : nie je výsledkom vôle pacienta, je ovládaná zákonmi tiaže, zaujíma sa pri poškodení zdravia a vyžaduje zmenu zdravotnými pracovníkmi.
- Vynútená poloha : je taká ktorú si vyhľadáva chorý sám
- Vzpriamená poloha : chorý si pri nej sadá na posteľ a spúšťa nohy nadol.
- Poloha na boku
- Poloha na chrbte
- Poloha na bruchu


Obrny : sú organicky podmienené poruchy svalovej výkonnosti. Obrna môže byť neúplná (paréza) alebo úplná (pelégia)
Poruchy hybnosti kĺbov: sa zvyčajne prejavujú na celkovom výzore chorého.

Výraz tváre : môže tiež odrážať chorobný stav a tak napomôcť stanovenie diagnózy ( napr. pri zvýšenej činnosti štítnej žľazy sú vystúpené očné buľvy a výraz tváre je ustrašený)
Dýchavica: patrí medzi subjektívne aj objektívne príznaky, namáhavé dýchanie na chorom možno pozorovať (objektívny príznak), zároveň chorí vníma dýchavicu ako pocit nedostatku vzduchu (subjektívny príznak)
Sputum (hlien): obsahuje produkty aktívnej sekrécie bronchiálnych žliaz
Vykašliavanie krvi: znamená zjavenie sa krvi v spute
Porucha prehĺtania: môže byť subjektívnym (chorý má pocit ťažkého prehĺtania) alebo objektívnym príznakom (chorí sa zakuckáva, pri pití vytekajú tekutiny nosom, pre ochabnutosť mäkkého podnebia)
Vracanie
Čkanie
Vyprázdňovanie stolice: základná fyziologická funkcia
Zápcha: namáhavé vyprázdňovanie pri tuhej stolici
Hnačka: časté vyprázdňovanie riedkej stolice
Močenie: vyprázdňovanie moču
Koža

- farba kože: koža môže byť bledá pre nedostatočné prekrvenie

- cyanóza: červenofialové sfarbenie viditeľných slizníc a akrálnych častí tela. Centrálna cyanóza (vrodené chyby srdca), periférna cyanóza (vznik pri funkčnej poruche prekrvenia)Rodina

- komunita navzájom príbuzensky spätých ľudí (matka, otec, deti ...)
Typy rodín:
komunálna rodina - pár bez uzavretého manželstva
nedospelý rodičia - pár pod vekovou hranicou 18 r.
homosexuálna rodina - pár rovnakého pohlavia
zmiešaná rodina - pár s uzavretým manželstvom a deťmi z predošlých vzťahov

Zdravotný stav rodiny: odvíja sa od stupňa vzdelania, počtu zdravotných návykov oboch rodičov, hygienickej úrovne, bývania a celkového životného štýlu (výživa, aktivity, ...)
Zdravotný stav rodiny: môže ovplyvniť dedičný faktor (cukrovka)
Úlohou zdravej rodiny je informovať, motivovať a podporovať prijatie zdravého životného štýlu.

IV. hodina

11. října 2010 v 14:22 | Neferet |  Zdravoveda

Význam prostredia pre ľudský organizmus a zdravie

Ľudské zdravie môžu ovplyvňovať mnohé faktory prostredia napr.
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->životné prostredie, ktoré človeka obklopuje
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->pracovné prostredie, v ktorom človek pracuje
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->spôsob života človeka, životný štýl
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->genetické faktory, dedičnosť
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->zdravotníctvo, úroveň poskytovania zdrav. starostlivosti od ktorej závisí ľudské zdravie. V zaostalých krajinách sveta prevládajú v chorobnosti a úmrtnosti infekčné choroby a choroby z podvýživy. Oproti tomu vo vyspelých krajinách sveta nastal pokles chorobnosti a úmrtnosti na inf. choroby. V boji proti inf. chorobám sa pričinil komplexný imunizačný program (očkovanie) a kontrola (preočkovanie). Vďaka ochrannému očkovaniu sa už viac ako 30 rokov nestretávame s detskou obrnou, výskyt čierneho kašľa a osýpok sa znížil na minimum. V dôsledku trvale zhoršujúceho sa životného a pracovného prostredia, nevhodného životného šktýlu, nesprávnej výživy a nedostatočného pohybu sa zdrav. stav obyvateľstva v SR zhoršuje.
K najdôležitejším problémom zdrav. stavu v SR patria
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->stúpajúci trend vývoja srdcovocievnych ochorení ( tieto ochorenia sú na prvom mieste úmrtnosti v SR)
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->vzostup nádorových ochorení
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->stúpajúci počet diabetez
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->stúpanie úrazovosti a dopravných nehôd
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->zvyšujúci sa rast rizikových gravidít
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->rast počtu alergických ochorení (bronchiálna astma u detí, kožné exémy)

V životnom prostredí v ktorom žijeme môžu na zdravie negatívne pôsobiť tieto faktory
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->chemické: chemikálie (ťažké kovy - ortuť, olovo, kamium) a iné chem. látky s karcinogénnymi účinkami (formaldehyd)
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->fyzikálne: ionizujúce žiarenie, UV žiarenie (slnko) v nadmernom množstve, nadmerný hluk, otrasy, lasery (poškodenie zraku)
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->biologické: v živ. prostredí mikroorganizmy, ktoré môžu vyvolávať choroby, infekcie (baktérie, mikróby, streptokoky)
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->psychosociálne: psychická záťaž, vypätie, úrazy, nehody


Hygiena v zdravotných zariadeniach

Zdravotné zariadenia patria medzi špecifické zariadenia so zložitými vzťahmi medzi zdravotníkmi, pacientmi a návštevníkmi.
Medzi základné okruhy problémov v zdrav. zariadeniach radíme
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->problematika inf. ochorení: zravotníci prichádzajú pravidelne do styku s inf. chorobami a môžu sa pri výkone práce nakaziť, preto musia dodržiavať prísne zásady (napr. práca s biologickým materiálom, obozretnosť pri odbere krvy) najčastejším profesionálnym inf. ochorením je hepatitída B
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->neriaznivé pôsobenie chem. látok: ide najmä o pôsobenie dezinfekčných roztokov, ktoré majú dráždivé účinky, preto sú vo veľkej časti prof. ochoreniami, ktoré tvoria poškodenia kože ( kontaktný exém na rukách). Časté umývanie rúk súvisí s nadmerným vysýchaním kože. Kontakt s chemickými látkami, ktoré majú karcinogénne účinky (formaldehyd), aj prístup k cytostatikám musí spĺňať určité zásady ( cytostatiká sú lieky, ktoré sú schopné ničiť okrem chorých
aj zdravé bunky)
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->psychosociálne problémy: na zdravotníka často pôsobí pri výkone jeho práce vysoký stupeň psychickej záťaže a emocionálny stres. Známky stresu sa často prejavujú poruchami trávenia (hnačky, vracanie, depresia)
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->nebezpečenstvo úrazu: časté úrazy u zdravotníkov v súvislosti s týmto je zdravotník poučený o bezpečnosti a ochrane pri práci a musí tieto zásady dodržiavať (vhodná obuv) najčastejšie úrazy vznikajú pri dvíhaní ťažkých bremien (pacientov). Nebezpečenstvo požiaru, porezanie nástrojom, sklom.
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->nozokomiálne nákzy: infekcie ktoré vznikajú v priamom súvise s pobytom v nemocnici. Medzi nákazy radíme aj tie ktoré sa prejavia po prepustení do domáceho liečenia. Načastejšími nozokom. Nákazami sú respiračné (dýchacie) nákazy, pooperačné infekcie rán, infekcie močových ciest, novorodenecké hnačky .
Vznik nozokomiálných nákaz spôsobuje: nedostatočné hyg. vybavenie, nedodržanie hygieny nedisciplinovanosť, nezodpovednosť zdravotníkov.

Nedostatočná ošetrovateľská technika: porušovanie zásad pri preväzovaní rán, vysoká vnímavosť pacientov na ochorenia (znížená imunita).
Podceňovanie sterility, dezinfekcie a asepsy.  
 


III. hodina

11. října 2010 v 14:21 | Neferet |  Zdravoveda

Právna zodpovednosť zdravotného pracovníka: je spojená s nesplnením povinnosti uloženej všeobecným záväzným predpisom, môže ísť o nesplnené povinnosti, ktoré súvisia s výkonom zdravotného povolania, alebo pri nesplnení resp. porušení zo zákonníka práce, kde vzniká ja zodpovednosť za škodu.
Predpokladom pre vznik právnej zodpovednosti sú:
1, zanedbanie povinnosti: je z rozpore s poslaním zdrav. pracovníka a jeho poslaním.
2, vznik škody alebo jeho následok: ktorým môže byť aj malé ohrozenie zdravia pacienta.
3, ak existuje súvislosť: medzi zanedbaním a vznikom škody.
4, zavinenie formou úmyslu alebo z nedbanlivosti: v týchto prípadoch sa vykonáva znalecký posudok
Priama právna zodpovednosť za škodu sa prejavuje:
1, ako pracovno - právna zodpovednosť: v tomto prípade postih smeruje k porušovaniu prac. disciplíny - napomenutie, obmedzenie odmien, príp. výpoveď
2, zodpovednosť za priestupok: môže ísť o nasledujúce priestupky ako zmarenie alebo sťaženie poskytovania zdrav. služby, falšovanie lek. správ, zneužitie zdrav. dokumentácie, porušenie zásad pri práci s omamnými látkami (jedmi)
3, zodpovednosť za trestný čin: neposkytnutie prvej pomoci alebo úmyselné šírenie nákazlivej choroby, ublíženie na zdraví, úplatkárstvo (riešenie, trestné stíhanie, výkon trestu odňatia slobody)
Základné povinnosti zdrav. pracovníkov pri výkone povolania:
1, vykonávať povolanie svedomito s hlbokým vzťahom k človeku v súlade s právnymi predpismi a poznatkami sanitárskych prác.
2, poskytovať bez meškania prvú pomoc, tak aby bez tejto pomoci nebol ohrozený život alebo zdravie a zároveň zabezpečiť odbornú starostlivosť privolaním záchr. služby
3, celoživotné vzdelávanie
4, povinne zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvie zdrav. pracovník v súvislosti s povolaním. Porušenie zachovania mlčanlivosti, hrozí trest odňatia slobody na jeden rok, zákaz zdravotného povolanie, peňažný trest. Ak porušením mlčanlivosti spôsobí zdrav. pracovník vážnu ujmu na právach alebo záujmoch pacienta - odňatie slobody až na 2 roky

Základy hygieny a tvorby životného prostredia

Význam výživy pre zdravie, diétny systém a vybrané ochorenia z nedostatku vitamínov
Výživa: dôležitá súčasť životosprávy človeka (striedanie spánku a aktivity), životospráva (životný štýl). Aby bol človek schopný existencie musí prijímať potravu, ktorá obsahu živiny dôležité pre fungovanie ľud. Organizmu.
Medzi základné živiny patrí: tuky, cukri a bielkoviny, min. látky, voda a vitamíny
Bielkoviny: zabezpečujú stavebný materiál pre tkanivá
Tuky a cukri: hl. zdroj energie pre organizmus
Min. látky: vápnik (kosti), fosfor, železo (nedostatok - chudokrvnosť), sodík, kálium (srdce)
Vitamíny: organické látky dôležité pre funkciu ľudského tela, nevyhnutné pre správne fungovanie orgánov tkanív, významné pri raste organizmu, oplodnení.
13 základných vitamínov: ľudský organimuis si nedokáže vytvoriť niektoré vitamíny sám , preto ich získava zo stavy alebo vo forme provitamínov. Existuje výnimka, kde tvorbu
vitamínu D v koži ľudského organizmu stimuluje slnko.
Ochorenia vznikajúce v dôsledku nedostatku vitamínov:
Pre človeka je dôležitý nie len príjem všetkých dôležitých vitamínov ale aj primerané množstvo.
Hipovitaminóza (nedostatok): menšie choroby následkom nedostatku
Avitaminóza (výrazný nedostatok): vytvára v tele vážnejšie ochorenie
Hipervitaminóza (nadmerný príjem): môže spôsobyť rôzne formy ochorenia

Delenie vitamínov: rozpustne v tukoch - D, E, K, A, F
                               Rozpustné vo vode - P, B, C, H


Vybrané choroby z nedostatku vitamínov

      Vitamíny rozpustné v tukoch
Vitamín A ( retinol, axeroftol)
Zdroj: nachádza sa : farebná zelenina, a ovocie, najmä mrkva, pečeň, mlieko, vajcia a olej.
Význam: nevyhnutný pre zrak, ako aj pri tvorbe v koži a slizniciach.
Prejavy nedostatku: poruchy videnia za šera (šeroslepota) nadmerné rohovatenie pokožky, poruchy väzivových štruktúr (zníženie odolnosti medzistavcových platničiek)
Vitamín D ( antirachitický vitamín)
Zdroj: rybí tuk, vajcia, mlieko, tvorí sa aj v koži
Význam: zlepšuje vstrebávanie vápnika a fosforu v črevnej sliznici - tie sa potom ukladajú do kostí.
Prejavy z nedostatku : ak vitamín D v detstve chýba - vzniká racgitída čiže krivica, ak tento vitamín chýba v dospelosti
- spôsobuje odvápnenie kostí (mäknutie kostí) kosti sú tak náchylné na zlomeniny a zuby na vznik zubného kazu.
Prejavy z nadbytku: zvýšené ukladanie vápnika v obličkách, srdci, v cievach.

Vitamín E (tokoferol)
Zdroj: rastlinné oleje, živočíšne tuky obilné zrná
Význam: podporuje činnosť pohlavných žliaz, správny priebeh tehotnosti
Prejavy z nedostatku: rozpadom pečeňových buniek, malou odolnosťou červených krviniek

Vitamín K (antihemoragický vitamín) - proti krvácaniu
Zdroj: zelenina najmä karfiol, hrach a obilniny
Význam: riadi tvorbu látok, ktoré podmieňujú zrážanie krvi
Prejavy z nedostatku: krvácanie do tkanív a telových dutín, ťažké krvácanie aj pri neopatrnom poranení.
Nedostatok tohto vitamínu vzniká pri poruche črevnej funkcie (napr. zničenie črevných baktérií účinkom antibiotík).

Vitamíny rozpustné vo vode
Komplex vitamínov B sa vyskytuje v potravinách spravidla spolu
Pre človeka má z tejto skupiny význam vitamín B1, B2, B6, H, PP
Vitmín B1 - thiamín
<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->Zdroj: obilninz, pečeň, srdce, obličky, chudé bravčové mäso
<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->Význam: podporuje činnosť centrálného nervového systému, tráviacých ústrojov
<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->Prejavy z nedostatku: zvýšená únava, sklon ku kŕčom svalstva, sklo k zápalom nervov a svalov až ochorenie beri-beri (prejavuje sa rozsiahlými svalovými obrnami)
Vitamín B2 - riboflavín
<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->Zdroj: mlieko, pečeň, srdce, zelenina
<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->Význam: ako účinná zložka sa zúčastňuje na bunkovom dýchaní
<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->Prejavy nedostatku: sčervenalý jazyk (malinový jazyk), bolestivé ústne kútiky, poruchy sliznice hltana, hrtana a zdurenie pier
Vitamín B6 - pyridoxín
<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->Zdroj: mlieko, droždie, mäso
<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->Význam: podporuje funkciu vitamínov B1 a B2
<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->Prejavy nedostatku: pomalé hojenie zápalov, najmä hojenie slizníc
Vitamín B12 - koballamín
<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->Zdorj: pečeň, mäso, tvorí sa aj v čreve činnosťou baktérií
<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->Význam: nevyhnutný na udržanie normálnej krvotvorny
<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->Prejavy nedostatku: anémia (chudokrvnosť)
Vitamín H - biotín
<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->Zdroj: kvasnice, pečeň, obličky
<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->Prejavy nedostatku: spomalenie rastu u detí, únava a bolesti svalov
Vitamín PP - niacín
<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->Zdroj: mlieko, droždie, chudé mäso
<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->Prejavy nedostatku: zápaly nervov, slizníc, duševné poruchy, ťažké hnačky
Vitamín C
<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->Zdroj: surové ovocie a zelenia
<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->Prejavy nedostatku: únava, znížená odolnosť voči nákazlivým chorobám, pri avitaminóze vzniká smrtelné ochorenie skorbut

Úvod

11. října 2010 v 14:20 | Neferet |  Úvod
Síce táto stránka nevyzerá práve najlepšie ale zapíšte sa ďakujem  Musím tu mať zapísaných najmenej 3 žiakov tak sa poponáhľajte :)  

II. hodina

11. října 2010 v 14:15 | Neferet |  Zdravoveda

2. Zdravotné zariadenia ústavnej starostlivosti: nemocnice ktoré delíme podľa rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti na tri tipy :
Nemocnice s poliklinikou podľa rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti( najmenšia).
V nemocniciach 3 tipu (najväčšia) prebieha výučba, tieto nemocnice nazývame Fakultné.
Vysoko špecializovaný odborný ústav: napr. Národný onkologický ústav(Bratislava) - tento
ústav poskytuje sekundárnu a následnú starostlivosť zameranú na diagnostikovanie a liečbu chorôb, ktoré si vyžadujú náročné diagnostické vyšetrenia.
Liečebňa pre dlhodobo chorých: poskytuje liečebno-rehabilitačný a ošetrovateľskú starostlivosť o osoby zo zdĺhavými chorobami.
Zariadenie hospic: je zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje paliatívnu starostlivosť. Ide o ošetrovateľskú a zdravotnú starostlivosť poskytovanú pacientom v terminálnom štádiu choroby. Cieľom je zmierniť utrpenie pacientov a zabezpečenie dôstojnej smrti.  
Geriatrické centrum : poskytuje špeciálnu liečebno-ošetrovateľskú starostlivosť osobám nad 65 rokov. Do geriatrického centra zaraďujeme aj geriatrické ambulancie, oddelenie (lôžko), opatrovateľské služby, geronto - psychiatrické oddelenie.
Psychiatrická liečebňa, nemocnica, stacionár a centrum pre liečbu drogovo závislých
Odborný liečebný ústav a sanatória: ústav pre liečbu TBC a pľúcnych chorôb, prírodné kúpele.
Iné zdravotnícke zariadenia: lekárne a výdajne zdravotných pomôcok.
Ďalšie zdravotnícke zariadenia : Vedecko-výskumné pracoviská, zariadenia na výrobu liekov a zariadenia na výučbu zdravotných pracovníkov.


Zdravotnícky pracovníci

Vykonávajú zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s jej poskytovaním s odbornou spôsobilosťou, podľa stupňa dosiahnutého vzdelania a kategórie
1. Lekár: VŠ + atestácia
2. Zubný lekár VŠ + atestácia v odbore
3. Laborant: zdravotný alebo farmaceutický, SŠ, VOV, Mgr. prípadne medicínsko-technický laborant (VŠ).
4. Farmaceut: VŠ v odbore farmácia
5. Sestra : vykonáva zdravotnú starostlivosť s VŠ diplomovaná sestra,
príp. Mgr. BC
6. Pôrodný asistent : odborne spôsobilá BC, alebo získa vyššie odborné vzdelanie na SŠ (3r.)
7. Asistent v zdravotníctve : odborná spôsobilosť
a, VŠ II. Stupňa verejné zdravotníctvo b, vyššie odborné vzdelanie VOV diplomovaný asistent(hygieny, fizioterapie) c, asistent : úplné stredné vzdelanie( asistent výživy)
8. Technik : ukončené vyššie odborné vzdelanie VOV (zubný technik) príp. rôzny tech. Pracovníci s ukončeným odborným vzdelaním
9. Iný zdravotný pracovníci: ukončené VŠ, BC, Mgr. V odbore (logopéd, psychológ, špec. Pedagóg) + úplné stredné vzdelanie + osvedčenie o príprave na výkon v zdravotníctve
10. Pomocný pracovník v zdravotníctve: stačí základné zdravotné vzdelanie (sanitár) .


Morálno - Etické črty zdravotníckeho pracovníka

Vyžaduje sa kombinácia predpokladov, ktorá sa viaže k zdravotníckemu povolaniu
- Odborné predpoklady : vzdelanie, vedomosti, technické zručnosti, celoživotné a sústavné samovzdelávanie
- Osobnostné emocionálne predpoklady : sebaovládanie, citová stabilita, schopnosť vcítiť sa do duševného stavu pacienta (empatia)
- Etické a morálne : slušné správanie, rešpekt, úcta, ľudskosť, taktnosť, neprenášanie vlastných starostí na pacienta.
- Sociálne : ochota pomáhať, schopnosť komunikovať, schopnosť byť zdvorilý
- Charakterové : trpezlivosť, diskrétnosť
- Fyzické predpoklady: sila , zdravie
- Psychické predpoklady: zrelá a vyrovnaná osobnosť

I. hodina

10. října 2010 v 23:31 | Neferet |  Zdravoveda

Organizácia zdravotnej starostlivosti
Charakteristika: Systém zdravotnej starostlivosti
Zdravotníctvo: systém poskytovania zdrav. starostlivosti v celej šírke a obsahu od prevencie vzniku ochorení až po aktívne bezprostredné poskytovanie zdrav. starostlivosti.

Systém zdrav. starostlivosti tvorí
- riadiace organizácie: Ministerstvo zdravotníctva
                                    VUSCH
-Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti: Ambulancie, Nemocnice, Polikliniky
- Výrobcovia a zásobovateľské organizácie: Farmaceutické spoločnosti
Zásobovanie a distribúcia farmaceutických liečiv, zdravotného materiálu a pomôcok.
- Organizácie zabezpečujúce financie : Zdravotné poisťovne

Druhy a formy zdravotnej starostlivosti

Medzi základné druhy zdravotnej starostlivosti patria : Ambulantná a ústavná
Starostlivosť, v týchto základných druhoch sa poskytuje zdravotná starostlivosť rôznymi formami a to : Primárna zdravotná starostlivosť ( PZS)
                        Sekundárna
zdravotná starostlivosť
( SZS)
                        Následná zdravotná starostlivosť
(NZS)

Primárna zdravotná starostlivosť: Poskytuje lekár prvého kontaktu podľa svetovej zdrav. organizácie. Je to priama dostupná, komplexná, liečebno-preventívna starostlivosť o telesné a duševné zdravie, jednotlivca rodiny, spoločnosti, ktorá sa poskytuje bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, náboženstvo či spoločenské postavenie. V našej legislatíve sa používa ako základná ambulantná liečebno-preventívna zdravotná starostlivosť do ktorej patrí aj ďalšia odborná ambulantná a ústavná starostlivosť, návštevná služba, lekárska služba prvej pomoci, rýchla zdravotná pomoc. Súčasť tvorí zdravotno-preventívna starostlivosť je poskytovaná v spolupráci zo zamestnávateľom na ochranu zdravia zamestnancov pred chorobami z povolania a na prevenciu pred úrazmi.

Sekundárna zdravotná starostlivosť: je starostlivosť ktorá presahuje rámec primárnej zdravotnej starostlivosti , je preventívna, diagnostická a liečebná, poskytuje sa ambulantne ale aj ústavne, je poskytovaná na základe odporúčania lekára primárnej , sekundárnej alebo následnej zdravotnej starostlivosti .
Poskytujú ju odborný lekári, špecialisti ( internista, urológ...), Okrem týchto lekárov poskytuje sekundárnu zdravotnú starostlivosť aj iný špecializovaný pracovník (logopéd, kl. psychológie)  

Následná zdravotná starostlivosť: Nadväzuje na primárnu a sekundárnu zdravotnú starostlivosť, keď je potrebné v záujme dokončenia liečebného procesu alebo na zlepšenie zdravotného stavu pacienta.


Ústavná všeobecná zdravotná starostlivosť : starostlivosť poskytovaná v lôžkových zariadeniach - oddeleniach ak si to vyžaduje zdravotný stav pacienta, a aj vtedy ak mu
Zdravotnú starostlivosť nemožno poskytnúť ambulantne.
Ústavná zdravotná starostlivosť v nemocnici na lôžku je sekundárnanásledná v štátnych a neštátnych zariadeniach. Neoddeliteľnou súčasťou zdravotnej starostlivosti je lekárska starostlivosť a je poskytovaná vo všetkých troch formách, rovnako v ústavnej ako aj ambulantnej. Lekárnická starostlivosť zabezpečuje lieky a zdravotný materiál a individuálnu prípravu liečiv podľa predpisu , výdaj liekov.
OŠETROVATEĽSTVO

Je náuka o uspokojovaní potrieb jednotlivcov - pacientov., ide o systém poskytovania ošetrovateľskej intervencie ( výkonu) týkajúcich sa telesného a duševného zdravia jednotlivca a skupiny, ktoré im pomáhajú samim starať sa o svoje zdravie. Ošetrovateľskú starostlivosť delíme na primárnu, sekundárnu a následnú ( terciálnu). Je poskytovaná v štátnych a neštátnych zariadeniach, zdravot. pracovníkmi alebo sestrami v tímoch .


ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA TYPY

  1. Ambulantné : všetky ambulancia pre poskytovanie primárnej zdravotnej starostlivosti, všeobecný lekár, pediater, gynekológ, zubný lekár, závodná ambulancia, špecializované ambulancie- už aj v sekundárnej zdravotnej starostlivosti (ortopédia...), stanica lekárskej služby prvej pomoci, záchranná zdravotná služba- nepretržitá , neodkladná služba a starostlivosť na miestach kde je to potrebné vrátane dopravy (transportu)
ADOS- agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, komplexná ambulantná starostlivosť v domácom prostredí aj pôrodná starostlivosť.
Dialyzované strediská - sekundárna zdravotná starostlivosť v odbore nefrológia. Špecializované zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti súvisia s redukciou posteľového fondu a šetrením financií. Poskytuje sa v rámci jednodňovej starostlivosti a v denných stacionároch.
Poliklinika : zdravotné zariadenie, skladá sa z niekoľkých ambulancií, a má zariadenia vyšetrovacích a liečebných zložiek (laboratórií). Samostatné zariadenia spol. a vyšetrovacích zložiek.
Laboratória, vykonávajú skúšky, vyšetrenia moč, krv... v jednom alebo viacerých odboroch.

1. hodina

10. října 2010 v 23:30 | Neferet |  Ošetrovateľstvo
Ako veda, história ošetrovateľstva
Ošetrovateľstvo: je mladý vedný odbor, ktorý zahŕňa komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v zdraví i v chorobe o jednotlivcov všetkých vekových skupín, vhodnými metódami, systematicky uspokojuje potreby človeka počas choroby, kedy si ich nemôže alebo nechce uspokojiť sám.
Potreby:
- biologické: dýchanie, prijímanie potravy, spánok, vylučovanie, pohodli a poloha, hygienická starostlivosť.
- psychické: boj proti bolesti, strach, úzkosti
- sociálne: kontakt s príbuznými, známymi, komunikácia, rozhovor, vzťah k personálu a pacientom
- kultúrne: kultúra prostredia, kontakt s TV, rozhlasom, knihy, tlač, estetika pacienta
- spirituálne (duchovné): účasť na obradoch (kňaz)

Ošetrovateľská prax je zameraná na tieto oblasti:
1, podpora zdravia (zdravý životný štýl) prevencia , hygiena
2, uchovávanie zdravia
3, prinavrátenie zdravia (ak človek ochorie)
4, starostlivosť o umierajúcich

Ošetrovateľstvo prešlo dlhým vývojom, ovplyvňujúce: kultúrne tradície, náboženské, politické a ekonom. Faktory. Vojny, rozvoj medicíny, sociálna a hosp. situácia štátu.
Z historického hľadiska prešlo ošetrovateľstvo týmito 3 obdobiami
1, neprofesionálne ošetrovateľstvo: bolo najdlhšie období, prevádzalo sa v komunite príp. v rodine ich členmi. Ľudia nechápali príčiny chorôb, ich vznik pripisovali nadprirodzeným silám (zlým duchom)
Liečebná prax bola primitívna (kúzla, rastlinné odvary, rituály, účinky slnka, vody vzduchu a rastlín)
Veľký vplyv na ošetrovateľstvo v Európa mala strategická medicína. 200 r. pred naším letopočtom (Hipokrates)
2. Charitatívne ošetrovateľstvo vyvíjalo sa s kresťanstvom, bola to dobročinná starostlivosť o chorých, starých, opustených, vdovy a siroty, veľký vplyv na toto ošetrovateľstvo malo vznik mnížských rádov, kláštorov, útulkov a špitálov. Majú sociálno-charitatívný charakter, menej ošetrovateľský a liečebný. Alžbetínky z rádu sv. Alžbety, Sestry sv. kríža a 
Milosrdný bratia.
3. Profesionálne ošetrovateľstvo : spája sa z rozvojom medicíny, ošetrovateľského vzdelávania a vznikom nemocníc. Prvá nemocnica na Slovensku v r. 1095 v Bratislave. 14 stor. Trenčín, Košice, Trnava, Banská Bystrici, Kremnica, o pacientov sa starali rehoľné sestry a civilné ošetrovateľky.   

Sanitárske cvičenia č.1

10. října 2010 v 23:27 | Neferet |  Sanitárske cvičenia
Starostlivosť o posteľ: posteľ patrí medzi základné vybavenie izby, pacient na posteli trávi väčšinu času počas hospitalizácie. Na posteli vyšetrujeme, robíme odborné výkony preto čistá pohodlná, dobre upravená, bezpečná a funkčná posteľ, zabezpečuje pohodlie, spokojnosť, kvalitný spánok a odpočinok.
Typy postelí pre dospelých: bežné - štandardné: dĺžka 200 cm, šírka 95 cm, horné a dolné čelo spája kovový panel, hlavová a nožná časť je polohovateľná, nohy sú vybavené kolieskami.
                                           : špeciálne postele: sa líšia konštrukciou, doplnkami a vybavením, sú mechanicky alebo elektronicky ovládateľné diaľkovým ovládaním sa dajú upravovať do liečebných polôh, sú určené pre špeciálne oddelenia (ARO). Na odd. psychiatrie môžeme vidieť tzv. postele so sieťou
                                            : pôrodná posteľ: na gynekologicko - pôrod. odd. sa dá upraviť posteľ na pôrod oddelením časti postele

Typy postelí pre deti: postieľka: pre novorodencov a dojčatá do 2 mesiacov, majú mriežkovú bočnicu a sú zabudované na pevno
                                                  : rooming: novorodenecká posteľ s plastovou vaničkou osadená do mobilnej kovovej konštrukcie, prikladá sa k posteliam matky, má úložný priestor na pomôcky pre ošetrovanie novorodenca
                                                   : inkubátor: špeciálne vyhrievaná postieľka pre novorodencov, uzavretý priestor s priehľadnými stenami, s regulovaním teploty, vlhkosti vzduchu, kyslíkom
                                                  : posteľ pre dojčatá a batoľatá: vysúvateľné bočnice s mriežkou zhotovenou tak, aby sa dieťa neporanilo
                                                  : posteľ pre deti do 10 rokov: má pohyblivé bočnice a polohovateľnú hlavovú časť
                                                  : posteľ pre deti nad 10 rokov: ako pre dospelých

Základné vybavenie postele
- matrac: 3 dielny, prípadne celistvý z molitanu, potiahnutý textíliou príp. nepremokavou látkou
- prikrývky: ľahké, teplé, dobre udržiavateľné
- vankúše: stredne veľké, plnené perím alebo syntetickým mat.
- gumová podložka: v strede postele pod krížnou plachtou
- posteľná bielizeň: veľká plachta a malá plachta, povlečenie na paplón a vankúš má byť čisté, nepoškodené, z bavlneného prípadne ľanového materiálu
- súčasť postele tvorí nočný stolík: je na strane, ktorá vyhovuje pacientovi, priečka na bočnej strane stolíka slúži na uterák, dolné mriežky na uloženie papúč, horná plocha stolíka na liekovky a tekutiny. Stolík slúži na základné osobné veci pacienta. Rešpektujeme právo na súkromie, nedovolíme v stole držať zvyšky potravy príp. liekov. Súčasťou postele je stolička zasunutá pod posteľ, ktorá slúži pre návštevy, odkladanie pomôcok, príp. pre komunikáciu s pacientom.

Umiestnenie postelí na izbe: k posteliam je potrebný prístup z 3 strán, vzdialenosť medzi posteľami 75 cm, tak aby prirodzené ani umelé svetlo pacienta neosvetľovalo, aby pacient neležal v priamom prúdení vzduchu (prievan). Postele sú vybavené pomocnými zdravotnými pomôckami, ktoré posteľ doplňujú.

Otázky

10. října 2010 v 23:23 | Neferet |  Príspevky
K tomuto článku píšte vaše otázky keby ste niečomu nerozumeli ...

Ako sa zapísať ?

10. října 2010 v 23:21 | Neferet |  Zápis
Chcete sa zapísať na tieto hodiny ??
Tak pošlite mail na: 17lentilka15@gmail.com

1. Meno na škole noci
2. Vek
3. Mail

Vitajte

10. října 2010 v 23:19 | Neferet |  Úvod
Ahojte ...
Toto sú hodiny ZDRAVOVEDY ... Budeme sa tu zábavnou formou učiť o ľudskom tele ,,,

Kam dál